Виконання 2011 рік

Програма розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2015 року є невідємною складовою «Стратегії економічного і соціального розвитку територій Івано-Франківської області до 2015 року» і спрямована на забезпечення проведення системної та послідовної регіональної інноваційної політики, а також поєднання інтелектуального потенціалу наукових установ, економічних можливостей підприємств та адміністративних можливостей місцевих органів влади, зацікавлених у розвитку інноваційного бізнесу.

В рамках реалізації Програми в 2011 році:

1. проведенообласну щорічну виставку науково-технічних розро­бок, новітніх технологій та обладнання «Досягнення науки – виробництву» та науково-практичну конфе­рен­цію «Інтелек­ту­аль­ний продукт – крок до реальності»участь в якій вперше взяли колеги з Румунії, які презентували інноваційний продукт - мобільні модульні дамби проти повеней.

У 2011 році захід проводився вдруге, кількість учасників у порівнянні з 2010 роком зросла у 1,5 раза.

2. підготовлено друге видання каталогу «Інте­лек­ту­а­ль­ний продукт вчених, винахідників та раціоналізаторів Прикарпаття, 2011», яке є продовженням формування бази даних про наукові, науково-технічні розробки, новітні технології та нові види інноваційної продукції, що створювалися та розроблялися жителями Прикарпатського краю протягом декількох останніх років.

3. присуджено три обласні щорічні премії імені Герасима Терсенова. Переможцями стали: автор розробки «Адаптивна система дистан­ційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних інтернет-техно­логій» Павло Федорук (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника); автор розробки «Прогнозування екзогенних геологічних проце­сів» Едуард Кузьменко (Івано-Франківський національний технічний універ­си­тет нафти і газу); авторський колектив під керівництвом Василя Поповича за роз­роб­ку «Закономірний зв’язок між розвитком хронічного аспіринового полі­­позного риносинуїту і порушенням метаболізму арахідо­нової кислоти в ор­га­­ніз­мі людини» (Івано-Франківський національний медичний університет).

4. з нагоди професійного свята Дня винахідника і раціона­лі­за­тора України грошовими преміями відзначено активістів винахідницького та раціоналіза­торського руху на Прикарпатті, заслужених винахідників і раціоналізаторів України.

5. з метою доступу до публічної інформації на офіційному сайті обл­де­рж­адміністрації забезпечено роботу розділу «Інноваційна діяльність», в якому розміщено основні нормативно-правові докумен­ти, постійно оновлюються новини у сфері інновацій, здійснюється інфор­му­ван­ня суб’єктів господарювання;

Разом з тим, у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника та Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відкрито національні контактні пункти за напрямами «Нано­мате­ріали, нанотехнології, матеріали і нові вироб­ничі техно­логії» та «Енергія» відповідно. Їх основна мета - сприяти науковцям у нала­годженні зв’язків із зарубіжними партнерами.

Для інноваційного малого під­при­­ємництва створено 3 бізнес-інкубатори в містах Івано-Франківськ, Городенка, Рогатин, де підприємці можуть безкоштовно корис­ту­ва­тися офісними приміщен­нями, оргтехнікою, різними видами послуг, а також отримувати допо­могу у фінансових питаннях.  

Таким чином, подальша успішна реалізація завдань, визначених Програмою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2015 року, дозволить створити сприятливі умови для активізації інноваційних процесів, запровадити ефективну систему управління в цій сфері та використати наявний інтелектуальний потенціал для вирішення основних проблем соціально-економічного розвитку області.

29.07.2013 09:33