2014 рік

Протягом 2014 року тривала робота щодо формування на території області розгалуженої мережі обєктів інноваційної інфраструктури. Так, у лютому 2014 року створено індустріальний парк «Долина», який внесено до Реєстру індустріальних парків. Затверджено концепції індустріальних парків «Калуш» та «Коломия», розпочато розробку умов конкурсу з відбору керуючих компаній, на стадії оформлення земельна документація для індустріального парку «Коломия».

У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника створено науковий парк «Прикарпатський національний університет», який вже отримав документи щодо державної реєстрації. Структурними підрозділами парку будуть студентський бізнес-інкубатор (реєстрація та інкубаційне обслуго­вування підприємств – учасників інкубатора) та офіс трансферу технологій (грантова підтримка учасників, технологічний менеджмент, патентний та інформаційно-комунікаційний супровід). Специфіка інноваційної структури полягатиме у поєднанні зусиль учасників парку та структурних підрозділів університету (кафедри, науково-навчальні центри, лабораторії) з метою виконання інноваційних проектів та ефективного виведення їх результатів на ринок.

 

Протягом року в рамках Програми проведено низку заходів просвітницько-інформаційного характеру, зокрема:

  1. Обласну науково-практичну конференцію, присвячену Дню винахідника і раціоналізатора України (вересень), на якій було вручено нагороди переможцям обласної щорічної премії імені Герасима Терсенова у сфері винахідництва та раціоналізації (заснована у 2010 році), а саме:
  • автору розробки «Універсальна технологія переробки не­тра­диційної сировини, дикорослих пло­дів, ягід і грибів на напівфабрикати для виробництва продукції лікувально-про­фі­лактичного призначен­ня» Касіянчуку Василю Дмитровичу, завідувачу ка­фед­ри «Будівництво» ПВНЗ «Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького», доктору філософії, професору, к.т.н.;
  • автору розробки «Витратовимірювальна поршнева уста­нов­ка одиниць об’єму та об’ємної вит­ра­ти газу на газовому середовищі в діа­пазоні об’ємної витрати від 4 м3/год. до 200 м3/год. при тиску до 1,6 МПа» Присяжнюку Тарасу Ігоровичу, старшому науковому співробітнику науково-дослідної лабораторії центру наукового забезпечення вимірювань об’єму витрати газу ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»;
  • автору розробки «TORCH-інфекція у ВІЛ-інфікованих осіб: особливості перебігу, діагностики та лікування» Грижаку Ігору Гнатовичу, доценту кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Івано-Франківського національного медичного університету, к.м.н.

Крім того, грамотами голови облдержадміністрації та голови обласної ради нагороджені також активісти винахідницького та раціоналізаторського руху на Прикарпатті, заслужені винахідники і раціоналізатори України.

 

  1. Дводенний тематичний семінар «Акту­альні питання реалізації інвести­ційної та інноваційної полі­тики в області. Основи права інте­лек­туа­ль­ної власності» (листопад) для спеціалістів органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності на базі облас­ного центру перепідготовки та підвищення квалі­фікації працівників органів дер­жав­ної влади, органів місцевого само­вря­дування, держав­них підпри­ємств, установ і орга­нізацій;

 

  1. Засідання Громадської ради з питань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності (липень та листопад), яка створена при обласній державній адміністрації у 2012 році, на яких розглядалися, зокрема, питання щодо підвищення ефективності використання внутрішніх чинників розвитку регіону в енергетичній сфері, перспективи створення та функціонування об’єктів інноваційної інфраструктури тощо;

 

  1. Громадське обговорення Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 року (розміщена на офіційному сайті Державної служби інтелектуальної власності України), участь в якому взяли представники органів виконавчої влади, громадських організацій, діяльність яких пов’язана зі сферами винахідництва та інтелектуальної власності, низових осередків винахідництва, створених на підприємствах, у вищих навчальних закладах, установах, організаціях тощо;

 

  1.  Для інформування громадськості щодо стану розвитку інноваційної сфери регіону, а також проблем, що потребують вирішення, на офіційному сайті облдержадміністрації створено та постійно поновлюється розділ «Інноваційна діяльність».
04.02.2015 17:05